اختصاص ۵۰ میلیارد ریال برای مقابله با بحران کم آبی تهران

هیئت دولت به منظور مقابله با تنش آبی ناشی از خشکسالی با اختصاص پنجاه میلیارد ریال برای آبرسانی به تهران موافقت کرد. هیئت وزیران در جلسه ۱۵ تیر ۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی موافقت کرد مبلغ پنجاه میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – موضوع بند ش ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه بابت آبرسانی به تهران از سد تنظیمی کرج، برای مقابله با تنش آبی ناشی از خشکسالی، در اختیار شرکت سهامی اب منظقه ای تهران قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

این مصوبه در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.